ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. εφαρμόζουμε το νόμο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)]

Α. Οι αρχές μας και οι αξίες μας:
1. Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας (γονείς & μαθητές) και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα της εταιρείας μας εφαρμόζοντας πλήρη διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων.
2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
3. Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πελατών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο μέσο για την προστασία τους.
4. Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από την μεταξύ μας σύμβαση.

Β. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε:
1. Τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης).
2. Τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
3. Χρονικά στοιχεία (έναρξη φοίτησης, λήξη φοίτησης σε συγκεκριμένο τμήμα και ξένη γλώσσα).
4. Οικονομικά στοιχεία (κόστος φοίτησης, συμφωνία καταβολής των διδάκτρων, μηνιαίες/τριμηνιαίες δόσεις εξόφλησης).

Γ. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
1. Όταν συμπληρώνετε αίτηση εγγραφής δική σας ή των παιδιών σας στις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.
2. Όταν δηλώνετε σε ποιόν φορέα πιστοποίησης θα συμμετέχετε εσείς ή τα παιδιά σας για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (π.χ. Cambridge, Michigan, NOCN, Cervantes, Perugia, Goethe, κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση οι φορείς ζητούν ενδεικτικά αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, ή/και έγγραφη συγκατάθεση γονέων για ανήλικους μαθητές προκειμένου να φωτογραφηθούν την ημέρα των εξετάσεων.
3. Όταν επικοινωνείτε με την Γραμματεία και ζητάτε συνάντηση για δικό σας θέμα.

Δ. Για ποιούς σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:
1. Καταχωρούμε τα στοιχεία των φοιτώντων στα απουσιολόγια της σχετικής τάξης, στο ετήσιο βαθμολόγιο για την έκδοση ελέγχων προόδου, καθώς και για την έκδοση και καταχώριση στα αρχεία μας των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων.
2. Καταχωρούμε τα στοιχεία των φοιτώντων στο μηχανογραφημένο σύστημα που χρησιμοποιούμε για την λογιστική παρακολούθηση των φοιτώντων, όπως άλλωστε είναι υποχρέωση μας από το νόμο.
3. Καταχωρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων μέσων για να σας ειδοποιούμε σε περίπτωση απουσίας, αδιαθεσίας, αλλαγής προγράμματος, ανακοίνωσης νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενημέρωσης για εκπαιδευτικά γεγονότα, ενημέρωσης αποτελεσμάτων εξετάσεων, ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Επιπλέον, και εφ’ όσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς, σύμφωνα με τη λίστα συγκατάθεσης που συνοδεύει την παρούσα Δήλωση, το σχολείο μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:
1. Για να σας προωθούμε εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.
2. Για την διεξαγωγή έρευνας ή/και αξιολόγησης του έργου μας από εσάς.
3. Για την καταχώριση του ονοματεπωνύμου (όνομα χρήστη) των φοιτώντων σε μαθησιακή πλατφόρμα για περαιτέρω εξάσκηση στις γλώσσες που διδάσκουμε.
4. Για την συμμετοχή των φοιτώντων σε προγράμματα αλληλογραφίας με μαθητές από άλλες χώρες (π.χ. Cambridge PenFriends) ή την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ε. Σε ποιους γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Για την επίτευξη των σκοπών μας και την υλοποίηση των υπηρεσιών μας, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για τις υπηρεσίες που εσείς έχετε ζητήσει εγγράφως, ήτοι:
α) Συμμετοχή δική σας ή των παιδιών σας σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας στους συνεργαζόμενους φορείς και πανεπιστήμια.
β) Συμμετοχή δική σας ή των παιδιών σας σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες ως χρήστες των προγραμμάτων μας για περαιτέρω άσκηση στις ξένες γλώσσες στις οποίες φοιτάτε ή την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΣΤ. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή και σύννομη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, καθώς και να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση αυτών, εφαρμόζουμε διάφορες εσωτερικές πολιτικές, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και έχουμε ορίσει συγκεκριμένο άτομο από το προσωπικό μας για την διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ζ. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από την λύση ή λήξη της σύμβασης, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

Η. Τα δικαιώματά σας:
Ως πελάτες μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο. Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) την συγκατάθεσή σας για την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, άρα την διακοπή φοίτησης σας ή την διακοπή φοίτησης των παιδιών σας από το σχολείο μας. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφ’ όσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θ. Στοιχεία επικοινωνίας:
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου (2281080792) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@educational-dynamics.gr) και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.